Gå direkte til indhold
 • DIF get2sport for all

  Støtte til nyankommne flygtninge i foreningslivet

  Se mere
 • Ny hjemmeside for Get2sport

  Velkommen til Get2sports nye hjemmeside. Ved at scrolle ned får du et nemt overblik over de seneste nyheder, både fra Get2sport selv og fra pressen, samt publikationer og videoer. Vi håber du vil finde den nye side nem og indbydende

  Læs mere
 • Tema: PELE WAS HERE

  Pelé! Pelé! Pelé! Flere hundrede skolebørn og fodboldfans med brasilianske flag råbte og skreg på den brasilianske legende, da Pelé i dag gæstede Get2sport projektet i Brønshøj.

  Læs mereSe galleri
 • Tema: GET2FODBOLDSKOLE

  DBU og DIF Get2sport startede i 2011 med at afholde særlige fodboldskoler i udsatte boligområder for at støtte de lokale fodboldklubber og give flere børn mulighed for at prøve det populære sommerferietilbud.

  INFO OM GET2FODBOLDSKOLERNE

Vi vil styrke foreningsidrætten i de mest udsatte boligområder

DIF har i mere end et årti arbejdet målrettet på at styrke de frivilliges vilkår og muligheder for at drive idrætsforening i de mest udsatte boligområder i Danmark. Siden 2005 har indsatsen været samlet under overskriften ´DIF get2sport.

Målet med DIF Get2sport er at sikre, at der også i de mest udsatte boligområder er folk som har lyst, evner og ressourcer til at være frivillige ledere og trænere for områdets børn og unge; så også de kan profitere af den sociale kapital, et aktivt idrætsliv almindeligvis kaster af sig.  Og når det er nødvendigt, så er det fordi livsbetingelserne generelt afviger så radikalt fra det ”normale, at det ikke lader sig gøre at opstarte og drive en idrætsforening på de ”normale betingelser under folkeoplysningsloven; der skal mere til. Det er dette mere” vi sikrer gennem DIF get2sport, som er et samarbejde mellem os, staten, kommunen, øvrige lokale institutioner og ikke mindst nogle nøje udvalgte idrætsforeninger.

Udfordringerne (gennemsnitlige tal 2010)

 

Udsat bydel                                ”Middelby”

3–4 foreninger                              over 20 foreninger

1,6 voksen pr. barn                      4 voksen pr. barn

50 % under 21 år                         22 % under 21 år

120.000 i indkomst                      262.000 i indkomst

0,6 bil pr. husstand                      1,7 bil pr. husstand

20 % til- og fraflyt                      6 % til- og fraflyt

 

Tager vi et område som Vollsmose så bor der i 2009 cirka dobbelt så mange børn og unge her, som der bor i Danmark i almindelighed. Pengene er små i den forstand, at den gennemsnitlige indkomst per person er på cirka 125.000 mod 260.000 på landsplan og derudover slås mange af familierne med tunge sociale problemer. Og sidst men ikke mindst, så er området præget af en meget stor til- og fraflytning. Hvor den generelle til- og fraflytning i Danmark er på cirka 6 %, årligt der er den årlige til- og fraflytning i Vollsmose på over 20 %. I løbet af et år valgte altså mere end 2000 beboere at forlade Vollsmose; ligesom tilsvarende mange valgte at flytte til Vollsmose. Retter vi nu blikket mod den lokale idrætsforening, som ligger i hjertet af Vollsmose, så har denne til- og fraflytning en række altafgørende konsekvenser for at man overhovedet kan forstå og ikke mindst vurdere omfanget og effekten af den indsats som klubbens frivillige ledere og trænere dagligt udfører. For når fodboldklubben med succes fungerer som det netværk og den aktivitet, der – selvfølgelig sammen med en række andre lokale initiativer – formår at tage vare på og drage omsorg for nogle af områdets udsatte børn og unge, så er det samtidig en indsats som bidrager til, at disse børn og unge såvel som deres familier kommer så meget ”op at køre”, at de bliver i stand til at køre væk. Og det gør de. De forlader området og idrætsforeningen. Og det er sikkert godt for familien, men det er ikke godt for idrætsforeningen, som jo både mister et eller flere velfungerende medlemmer og ofte også nogle forældre, som har haft overskud til at tage del i klubbens mange frivillige gøremål. Og ikke nok med det, for når de ny tilflyttede børn og unge kommer over i klubben, er de som oftest udstyret med ringe kendskab til skrevne og uskrevne regler og uden ledsagelse af forældre. Så selv om den lokale fodboldklub i Vollsmose har succes med også at involvere og præge mange af området mere udsatte og sårbare unge, så er der paradoksalt nok tale om en succes, som også bidrager til, at klubbens udfordringer i morgen kun bliver desto større. Det er hele tiden om og om igen, som en frivillig leder en dag udtrykte det. (Det afgørende er ikke om til- og fraflytningen årligt er på 5, 10 eller 20%, det afgørende er, at disse boligområder, på grund af vellykkede indsatser, konstant drænes for social kapital)

 

 

Hvad vi gør i DIF get2sport

Om end de lokale get2sport indsatser er tilpasset de lokale forhold og udfordringer, og ikke mindst de lokale idrætsforeningers styrker og begrænsninger, så er der i alle get2sport indsatserne seks gennemgående fokus indsatser.

                                                                                                                                        

 

 • Aflastende medarbejdere. Der er til alle de deltagende kommuner og idrætsforeninger tilknyttet en lønnet medarbejder, hvis primære opgave er at aflaste de frivillige ledere og trænere. Det er vigtigt at slå fast, at der ikke er tale om en erstatning for de frivillige, men alene en aflastning. Det handler med andre ord om, at de frivilliges rolle som frivillig i højere grad kommer til at ligne, hvad man traditionelt forstår ved at være frivillig leder eller træner i en idrætsforening; og tillige sikrer at de mere socialpædagogiske udfordringer overlades til de lokale fagfolk, som har de både faglige og formelle forudsætninger til at gøre noget ved sagen.

 

 • Støtte til den daglige drift. Vi støtter på forskellig vis foreningerne i den daglige drift. Det kunne eksempelvis handle om, at træneren til et fodboldhold står med en forældrekreds, hvoraf ingen har bil, og derfor ikke kan køre til den næste kamp. Her gør vi, hvad vi kan for at hjælpe til med en transportordning; for overlader vi det blot til træneren, så gider træneren som oftest ikke længere være træner.

 

 • Kommunal involvering. Det er i udgangspunktet den lokale kommune som får pengene og ansætter den aflastende medarbejder, samt sikre at de relevante kommunal institutioners griber ind i forhold til de relativ mange sociale udfordringer medlemmerne har. Som udgangspunkt er det også kommunen der forstår de administrative udfordringer der er forbundet med tilknytning af lønnede medarbejdere, såvel som den løbende monitorering som ministerier og kommuner kræver.

 

 • Nationalt netværk. Vi bringer løbende deltagerne fra kommunalt såvel som foreningsmæssigt regi sammen. Her kan de lære af hinandens succeser såvel som fejlslagne forsøg på området idræt og social integration. Disse nationale og regionale møder har medført en lang række møder projekterne imellem, ligesom det har givet en række af foreningerne ideer om, hvad de kan og skal, og selvfølgelig også, hvad de ikke kan og ikke skal i forhold til DIF Get2sport projekternes overordnede målsætning

 

 • Uddannelse. Der afholdes løbende helt traditionelle specialforbundskurser såvel som ”tilpassede” kurser og seminarer, hvor der er fokus på den ”social rummelige træner” eller den ”social rummelige forening. ”

 

 • Additionalitet. At vi i DIF Get2sport arbejder additionelt vil sige, at vi først og fremmest bestræber os på, at gøre en række udvalgte idrætsforeningerne endnu bedre til det, de i forvejen er ret gode til. Vi føjer ressourcer, kompetencer og netværk til de allerede eksisterende foreningers daglige arbejde. Man kan også sige, at vi som de eneste sikrer, at der et relativt normalt foreningstilbud, til de relative mange velfungerende voksne, børn og unge, som der faktiske er rigtig mange af, også i de udsatte boligområder.  .

 

Get2sport i tal og effekter

DIF Get2sport foreningerne har siden den første baselinemålingen i 2010 ikke bare fået nye, men også konstant flere medlemmer[i]. Med udgangen af 2015 er der i get2sport 7339 børn og unge under 18 år, hvoraf cirka 3160 har anden etnisk baggrund end dansk. Medtager vi medlemmer over 18 år var antallet på cirka 11.171.

 

 

 

Vigtigere er det dog, at antallet af frivillige er steget markant og ikke mindst, at en stadig større andel af disse har anden etnisk baggrund end dansk. Der er i dag i alt 1239 frivillige ledere og trænere; af disse har 540 anden etnisk baggrund end dansk.

 

Siden 2011 har DIF get2spoort i samarbejde med DBU afviklet en række – næsten gratis - DBU get2fodboldskoler i udsatte boligområder. Antallet er af DBU's Get2 Fodboldskoler er siden 2011 steget fra 5 skoler med 350 deltagere til 13 skoler med knapt 785 deltagere i 2015. Langt den overvejende del af deltagerne har anden etnisk baggrund – cirka 25 af deltagerne er piger; og vigtigst af alt, for en megen stor del af børnene bliver de disse skoler starten på et fast medlemskab af den lokale idrætsforening.

 

 

 

De vigtigste effekter af get2sport indsatserne (tallene er fra hhv. Integrationsministeriets løbende evalueringer af get2sport, samt CFBUs undersøgelse af get2sport indsatserne i forhold til kriminalitet):

 

 • 68 procent af medlemmerne oplever, at de i nogen eller høj grad er blevet gladere for at gå i skole.

   

 • 59 procent vurderer, at de i nogen eller i høj grad klarer sig bedre i skolen. 

 • 96 % af medlemmer svarer, at de i høj grad eller i nogen grad får mere motivation ift. at møde nye mennesker 

 • Det fremgår klart af evalueringerne, at deltagelse i idrætsforeningen har en positiv indflydelse på børnene og de unges selvtillid. Det sociale fællesskab, som brugerne oplever at blive en del af, kan således være med til at bryde isolation, styrke målgruppens netværk og derigennem fremme integrationen.  

 • Unge der i et halvt år har dyrket sport mindst to gange om ugen i deres get2sport forening, har en lavere risiko for at blive kriminelle, end unge der ikke eller kun sporadisk dyrker sport. 

 • Get2sport foreningerne formår i udpræget grad at re­kruttere og fastholde børn og unge med en højrisikolivsstil i deres sportsaktivitet. En fjerdedel af de adspurgte børn og unge er kendetegnet ved en højrisikolivs­stil, og knap halvdelen af disse har været medlem i klubben i mindst 1 år. 

 • Get2sport foreningerne er generelt med til at skabe øget tryghed i de udsatte boligområder 

 • Og sidste men ikke mindst, så vokser get2sportforeningerne hvert år markant i antal medlemmer, hvilke desværre ikke er tilfældet foreninger udenfor get2sport. Hvor get2sport klubber samlet vækster med 7 til 8 procent, der foreningerne udenfor get2sport i status quo eller tilbagegang.

 

 

Hvor vi er med get2sport i dag.

DIF get2sport har i dag indsatser i 13 kommuner og 19/20 udsatte boligområder.  Udsatte boligområder er her at forstå som boligområder, der aktuelt er på ministeriets officielle ghettoliste, som har været på listen eller som er i overhængende risiko for at komme det. Hvem det er, afgøres af Integrationsministeriet (aktuelt UIBM). Når vi har valgt at fastholde indsatser i områder som tages af ghettolisten, er det fordi, de udfordringer der fremadrettet er forbundet med at drive en idrætsforening i alt væsentligt forbliver de samme, som da man var på listen. Vi hjælper også i regi af get2sport en lang række idrætsforeninger i og omkring de udsatte boligområder, som vi dog ikke har medtaget i denne oversigt eller overstående opgørelse, da vi ikke stiller de samme forholdsvis ”strenge krav” til disse, som vi gør til de foreninger som vi betegner som vores nøgleforeninger.)

 

 

Her er DIF Get2sport

Boligområde(r)

Nøgleforening(er)

København

 

 

Nørrebro

Nørrebro Taekwondo Klub

Tingbjerg

Brønshøj BK, Hovedstadens SK, Boldklubben Union

Akacieparken

Fremad Valby

Albertslund

Albertslund Nord

BS 72, Albertslund IF

Ishøj

Vejleåparken

SB 50, Ishøj Volleyball Klub, Ishøj Boldklub

Slagelse

Ringparken, Motalavej

VK Vestsjælland, Korsør Volley

Høje Taastrup

Gadehavegård

HTI

Århus

Gellerup, Frydenlund

ACFC, (BBK), Fuglebakken KFUM

Odense

Vollsmose

B1909, Fjordager IF, PDIF, Vollsmose boksning

Kolding

Munkevænget, Skovparken

Munkevænget FI, Skovparken IF og Kolding IF

Herning

Holtbjerg

Herning Fremad

Haderslev

Varbergparken

Haderslev FK (Sydbyen)

Esbjerg

Kvaglund, Stengårdsvej

Esbjerg IF 92, Kvaglund IF

Aalborg

Ålborg Øst

AAB

Roskilde

Æblehaven og Rønnebærparken

Roskilde KFUM, Roskilde boksning

 

 

 

 

 

  

[i] Det skal bemærkes, af vi til forskel fra de fleste øvrige satspuljefinansierede projekter taler om medlemmer i folkeoplysende forstand. Det vil sige, at de betaler kontingent, trænes af frivillige og ikke mindst kontinuerligt

 

Information om cookies.

Accepter